فرودگاه

پروژه فرودگاه PROYECTO-AEROPUERTO همراه برش و پلان و نما و …

پروژه فرودگاه PROYECTO-AEROPUERTO

پروژه فرودگاه که یکی از موضوعات خاص در طراحی معماری می باشد به ندرت می توان در سایت ها نمونه ای  از آن یافت تا در دسترس دانشجویان قرار بگیرد.

پروژه کامل فرودگاه

greenfield-airport-terminal

این مجموعه شامل بهترین و بروزترین فرودگاهها از سراسر دنیا بوده که هر یک شامل پلان ها، نما و برش می باشد.

UA-78567276-1